کد کالا: 4402061
نام کالا: پد روزانه معمولی

Cosmea
PantyLiner Normalتعداد در بسته: 62
تعداد بسته در کارتن: 10


کارایی محصول:   جلوگیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانهکد کالا: 4588215
نام کالا: پد روزانه بلند

Cosmea
pantyliner Langتعداد در بسته: 52
تعداد بسته در کارتن: 5


کارایی محصول:   جلو گیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانه - سایز بلند - بسیار نرم و انعطاف پذیرکد کالا: 4452081
نام کالا: پد روزانه نرم و راحت همراه با آلوورا

Cosmea
Pantyliner Normal with Aloe Veraتعداد در بسته: 60
تعداد بسته در کارتن: 10


کارایی محصول:   جلو گیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانه - بسیار نرم و انعطاف پذیر - همراه با آلوورا سایز نرمالکد کالا: 4492418
نام کالا: پد روزانه بلند معطر

Cosmea
Pantyliner lang with fresh scentتعداد در بسته: 52
تعداد بسته در کارتن: 5


کارایی محصول:   جلوگیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانه - بسیار نرم و انعطاف پذیر - معطر - سایز بلندکد کالا: 4500946
نام کالا: پد روزانه دارای ایرلید با قابلیت عبور هوا

Cosmea
Pantyliner airlaid Normalتعداد در بسته: 32
تعداد بسته در کارتن: 10


کارایی محصول:   جلو گیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانه - دارای ایرلید با خاصیت عبور هوا - سایز معمولیکد کالا: 4510947
نام کالا: پد روزانه بزرگ دارای ایرلید با خاصیت عبور هوا

Cosmea
Pantyliner airlaid Largeتعداد در بسته: 28
تعداد بسته در کارتن: 10


کارایی محصول:   جلو گیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانه - دارای ایرلید با خاصیت عبور هوا - سایز بزرگکد کالا: 4542378
نام کالا: پد روزانه نازک دارای ایرلید با خاصیت عبور هوا

Cosmea
Pantyliner air lightتعداد در بسته: 34
تعداد بسته در کارتن: 15


کارایی محصول:   جلوگیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانه - دارای ایرلید با خاصیت عبور هوا - سایز معمولیکد کالا: 4561004
نام کالا: پد روزانه نرمال معطر

Cosmea
Pantyliner Normal with fresh scentتعداد در بسته: 32
تعداد بسته در کارتن: 10


کارایی محصول:   جلوگیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانه - دارای ایرلید با خاصیت عبور هوا - معطر سایز معمولیکد کالا: 4572385
نام کالا: پد روزانه 2 در 1

Cosmea
PantyLiners 2 in 1 with fresh Scentتعداد در بسته: 58
تعداد بسته در کارتن: 15


کارایی محصول:   جلو گیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانه - با قابلیت عبور هوا - معطر - سایز معمولیکد کالا: 4631894
نام کالا: پد روزانه کلاسیک

Cosmea
Pantyliner Classicتعداد در بسته: 30
تعداد بسته در کارتن: 10


کارایی محصول:   جلو گیری از ایجاد قارچ و عفونت - جلوگیری از لک شدن لباس ناشی از ترشحات روزانه - سایز معمولی

بازرگانی سروش طب آریا
info@stacoir.com
23 February 2024 ; 10:51